Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
2132022 21/03/2022 Công văn, Thông báo, Văn bản khác, 14.-PHU-LUC-1-HD-LC-SGK-LOP-7-gom-5-loai-hs
2132022 21/03/2022 Công văn, Kế hoạch, Thông báo, Văn bản khác, 12.-Cv-564-So-Tai-chinh-Noi-dung-muc-chi-cho-viec-lc-sg
2132022 21/03/2022 Công văn, Thông báo, Văn bản khác, 10.-CV1782_UBND-tinh-to-chuc-lua-chon-sgk
2132022 21/03/2022 Công văn, Thông báo, Văn bản khác, 9.-CV-686_BGDĐT-gửi-địa-phương-về-tổ-chức-lựa-chọn-SGK
2132022 21/03/2022 Công văn, Thông báo, Văn bản khác, 8.-QD-532_QDUB_-Ban-hanh-tieu-chi-lua-chon-sach-giao-khoa-GDPT-dak-lak
2132022 21/03/2022 Công văn, Thông báo, Văn bản khác, 5.-QD-676_QD_BGDDT-DM-sgk-lớp-7-bo-sung
2132022 21/03/2022 Công văn, Thông báo, Văn bản khác, 4.-QĐ-441_QD_BGDDT-phe-duyet-danh-muc-sgk-lop-7
2132022 21/03/2022 Công văn, Thông báo, Văn bản khác, công văn hướng dẫn chọn sách
4622/BGDĐT-CNTT 20/09/2016 Công văn, Công văn số 4622/BGDĐT-CNTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016 – 2017