• Ngô Xuân Thập
  • Ban Giám Hiệu
  • Phó hiệu trưởng - Phụ trách trường
  • 0905870770
  • ngoxuanthap@gmail.com
  • Nguyễn Văn Bình
  • Ban Giám Hiệu
  • P.Hiệu Trưởng CSVC