Kế hoạch phát triển chiến lược trường THCS Tô Vĩnh Diện giai đoạn 2021-2026 và tầm nhìn 2030

Kế hoạch phát triển chiến lược trường THCS Tô Vĩnh Diện giai đoạn 2021-2026 và tầm nhìn 2030

Lượt xem:

PHÒNG GD&ĐT TX BUÔN HỒ               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS TÔ VĨNH DIỆN                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                             Số:……../KH-TVD                            Ea Drông, ngày 09 tháng 11 năm 2020  KẾ HOẠCH CHIẾN... ...
Kế hoạch ôn tập, kiểm tra và hoàn thành học kì II năm học 2019-2020

Kế hoạch ôn tập, kiểm tra và hoàn thành học kì II năm học 2019-2020

Lượt xem:

 PHÒNG GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO TRƯỜNG THCS TÔ VĨNH DIỆN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập  –  Tự do  –  Hạnh phúc Số: ……../KHCM  – TVD                                            Buôn Hồ, ngày 16  tháng 5 năm 2020                                                             KẾ HOẠCH ÔN TẬP, KIỂM TRA VÀ HOÀN THÀNH HỌC... ...
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ Học kì II năm học 2019-2020

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ Học kì II năm học 2019-2020

Lượt xem:

PHÒNG GD&ĐT TX BUÔN HỒ                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS TÔ VĨNH DIỆN                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  Số:   … /KHCM-TVD                                     EaDrông, ngày 02 tháng 01 năm 2020   KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN HỌC KÌ II – NĂM HỌC... ...
Kế hoạch Chuyên môn – Năm học: 2019-2020

Kế hoạch Chuyên môn – Năm học: 2019-2020

Lượt xem:

PHÒNG GD&ĐT TX BUÔN HỒ                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS TÔ VĨNH DIỆN                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: … /KHCM-TVD                 ... ...
Kế hoạch tuyển sinh

Kế hoạch tuyển sinh

Lượt xem:

PHÒNG GD&ĐT TX BUÔN HỒ                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS TÔ VĨNH DIỆN                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                                    ... ...
Kế hoạch đổi mới giáo dục nâng cao chất lượng dạy và học

Kế hoạch đổi mới giáo dục nâng cao chất lượng dạy và học

Lượt xem:

Kế hoạch đổi mới giáo dục nâng cao chất lượng dạy và học ...
Kế hoạch hoạt động dạy và học năm 2017

Kế hoạch hoạt động dạy và học năm 2017

Lượt xem:

...