KẾ HOẠCH V/v phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Lượt xem:

Đọc bài viết

PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ BUÔN HỒ             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS TÔ VĨNH DIỆN                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: …./KH-TVD                                    Ea Drông ngày 31 tháng 01 năm 2020

KẾ HOẠCH
V/v phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

           Căn cứ Công văn số 15/PGDĐT-PC ngày 31/01/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Buôn Hồ về việc phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra,

BGH trường THCS Tô Vĩnh Diện xây dựng kế hoạch cụ thể như sau:

     I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

     1. Mục đích

– Thực hiện nghiêm túc công văn chỉ đạo của Phòng Giáo Dục về việc phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

– Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục học sinh, cán bộ, giáo viên và công nhân viên trong trường biết về nguyên nhân,  hậu quả và các biện pháp phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

     2. Yêu cầu

– BGH nhà trường phải có sự kết hợp chặt chẽ với cơ quan y tế xã trong việc phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.

– Cán bộ y tế học đường và toàn thể CB-GV-CNV phải chấp hành nghiêm túc kế hoạch cũng như sự phân công của thủ trưởng cơ quan.

    II. NHIỆM VỤ

– Báo cáo với trung tâm Ytế Xã Ea Drông để phối hợp chặt chẽ trong việc phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra, bằng cách phun thuốc khử khuẩn.

– Cán bộ Y tế học đường (Đ/C Nguyễn Thị Nga) xây dựng đề cương tuyên truyền truyền cho học sinh và CB-GV – CNV vào thứ 2 ngày 03/02/2020 trong tiết cháo cờ, phô tô tài liệu về biện pháp phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.

– Huy động toàn thể CB – GV – CNV nhà trường tổng vệ sinh sân trường, cổng trường, các khu vực xung quanh trường cũng như các thiết bị đồ dùng học tập, bàn ghế học sinh….bằng nước xà phòng hoặc hóa chất (Nếu trung tâm y tế có). ( thời gian sẽ thông báo cụ thể)

– Theo dõi tình hình cụ thể diễn biến của dịc bệnh trong nhà trường, khi xẩy ra trường hợp có triệu chứng khả nghi phải báo cáo kịp thời cho cơ quan y tế để có biện pháp xử lý kịp thời.

Trên đây là kế hoạch phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra ủa BGH trường THCS Tô Vĩnh Diện nếu có gì bổ sung theo hướng dẫn của cấp trên BGH sẽ thông báo cụ thể.

   Nơi nhận:                                                                               P. HIỆU TRƯỞNG

   – PGD (để bc);

   – Trạm y tế (phối hợp);                                                           

   – BGH (để chỉ đạo);

   – Trưởng các đoàn thể – TT (để thực hiện);                        

   – Lưu VT.                                                                                   Ngô Xuân Thập