Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
2132022 21/03/2022 Công văn, Thông báo, Văn bản khác, 14.-PHU-LUC-1-HD-LC-SGK-LOP-7-gom-5-loai-hs
2132022 21/03/2022 Công văn, Kế hoạch, Thông báo, Văn bản khác, 12.-Cv-564-So-Tai-chinh-Noi-dung-muc-chi-cho-viec-lc-sg
2132022 21/03/2022 Công văn, Thông báo, Văn bản khác, 10.-CV1782_UBND-tinh-to-chuc-lua-chon-sgk
2132022 21/03/2022 Công văn, Thông báo, Văn bản khác, 9.-CV-686_BGDĐT-gửi-địa-phương-về-tổ-chức-lựa-chọn-SGK
2132022 21/03/2022 Công văn, Thông báo, Văn bản khác, 8.-QD-532_QDUB_-Ban-hanh-tieu-chi-lua-chon-sach-giao-khoa-GDPT-dak-lak
2132022 21/03/2022 Công văn, Thông báo, Văn bản khác, 5.-QD-676_QD_BGDDT-DM-sgk-lớp-7-bo-sung
2132022 21/03/2022 Công văn, Thông báo, Văn bản khác, 4.-QĐ-441_QD_BGDDT-phe-duyet-danh-muc-sgk-lop-7
2132022 21/03/2022 Công văn, Thông báo, Văn bản khác, công văn hướng dẫn chọn sách
119/TB-SGDĐT 19/01/2018 Thông báo, Thông báo Kết luận của ông Phạm Đăng Khoa – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk tại Hội nghị phổ biến, quán triệt công tác chuẩn bị các điều kiện áp dụng chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới